Pirkanmaan Osuuskaupan Kuulolla -asiakasyhteisörekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19. Päivitetty viimeksi 5.6.2024

 

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Osuuskauppa 
Postiosoite: PL 130, 33101 Tampere 
Käyntiosoite: Lempääläntie 21, 33820 Tampere 
Y-tunnus: 0536307-0 
S-ryhmän asiakasomistajapalvelu: 010 76 5858 (puhelun hinta pvm/mpm) 

 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.pirkanmaa@sok.fi

 

4. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Osuuskaupan Kuulolla -asiakasyhteisörekisteri 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasyhteisön toiminnan mahdollistamiseksi. Osuuskaupan asiakasyhteisö toimii asiakkaitten osallistamiseksi palveluiden kehittämiseen. Osuuskauppa haluaa kehittää palveluitaan ja toimintaansa yhdessä ja vuorovaikutuksessa asiakkaittensa kanssa. Vuorovaikutukseen käytetään digitaalista alustaa, jolla asiakasyhteisö toimii, ja yhteisön toimintaan liittyviä viestejä voidaan lähettää rekisteröidyn sähköpostiosoitteeseen. 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Suostumus (art. 6.1 a) - Rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. 

 

7. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Pirkanmaan Osuuskaupan Kuulolla -asiakasyhteisöön liittyneet henkilöt. 

 

8. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyn suostumuksen perusteella käsiteltävät tiedot: 

 • nimi tai nimimerkki 
 • sähköpostiosoite 
 • mahdolliset rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat taustatiedot  

 

9. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä 

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

 

10. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. 

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

 

11. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

 

12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia, ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. 

Osallistaminen tapahtuu työtiloissa digitaalisella alustalla, alustalle luotavat työtilat ovat määräaikaisia ja työtilan määräajan umpeuduttua rekisteröityjen tiedot poistetaan 1 kk kuluttua. 

 

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

 • Rekisteröidyllä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa ilmoitettujen edellytysten täyttyessä. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät. 
 • Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siltä osin kuin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään, niiden käsittely tehdään automaattisesti ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. 

 

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

 

14. Suostumuksen peruuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 • Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänen profiilinsa yhteisöalustalta ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 
 • Mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, ei rekisteröity voi enää osallistua asiakasyhteisön toimintaan.  

 

15. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia. 

 

16. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Hallinnon yhteystietorekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. 

 

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. 

 

Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. 

 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti