Pirkanmaan Osuuskaupan Automaatti Salen asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Osuuskauppa
Postiosoite: PL 130,33101 Tampere
Puhelinnumero: 010 767 0010
Käyntiosoite: Lempääläntie 21, 33820 Tampere
Y-tunnus: 0536307-0

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.pirkanmaa@sok.fi

4. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Osuuskaupan Automaatti Salen asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään osana auktorisoidulle asiakkaalle tuotettavaa palvelua, joka mahdollistaa asioinnin ilman henkilökuntaa toimivassa Automaatti Sale -itsepalvelumyymälässä sekä ostettujen tuotteiden veloittamisen valitulta maksukortilta hahmonseurannan avulla.

Auktorisoidulla asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä itsepalvelumyymälään saapuvaa henkilöä, joka avaa itselleen virtuaalisen ostoskorin myymälässä olevan maksupäätenäytön avulla ja tekee valitsemalleen maksukortille haluamansa suuruisen katevarauksen, jolloin järjestelmä luo hänelle käyntikertakohtaisen asiakastunnisteen.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi bonuksen kirjaamiseksi rekisteröidylle, joka valitsee maksutavaksi S-Pankin Debit- tai Credit -maksukortin.

Henkilöitä, jotka saapuvat itsepalvelumyymälään, mutta eivät auktorisoidu asiakkaiksi (eivät avaa itselleen virtuaalista ostoskoria ja tee katevarausta maksukortilleen), kutsutaan auktorisoimattomiksi kävijöiksi. Heille ei luoda asiakastunnistetta, eikä heidän henkilötietojaan käsitellä.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

Art. 6.1 b) Sopimus
• Tuotteiden ostaminen itsepalvelumyymälästä sekä siihen liittyvä automaattinen päätöksenteko.

Art. 6.1 f) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
• Hahmoihin liittyvien parametrien käsittely.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Hahmoihin liittyviä parametreja käsitellään tekoälyn kehittämiseksi ja hahmonseurannan oikeellisuuden varmistamiseksi.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

 • Hahmonseurantaan perustuva, auktorisoidulle asiakkaalle satunnaisesti luotu käyntikertakohtainen asiakastunniste.
 • Asiointitapahtuman yksilöivä käyntitunniste.
 • Kuittitiedot.
 • Maksukortin tiedot.
 • Sähköpostiosoite, mikäli rekisteröity tilaa kuitin sähköpostiinsa.

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Hahmonseurantaan liittyvät henkilötiedot.
 • Maksukorttitiedot.
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, mikäli asiakas tilaa kuitin).

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet

Käytämme alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, ja tietoja siirretään rajatusti Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Järjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä tietosuojalainsäädännön edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta.

Henkilötietoja ei siirretä kansainvälisille järjestöille.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Hahmonseurantaan perustuva käyntikertakohtainen asiakastunniste poistetaan, kun asiakas poistuu itsepalvelumyymälästä eikä hahmoseurannasta tallenneta kuvamateriaalia.

Asiointitapahtuman yksilöivä käyntikertatunniste säilytetään 3 kk.

Kuittitietoja säilytetään lakisääteisten kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseksi 6 + 1 vuotta.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tutustua henkilötietoihin (tietopyynnön kautta)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen automaattisen käsittelyn osalta
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilölle ei voida luoda palvelun tuottamisen edellyttämiä tunnisteita eikä henkilö siten voi ostaa tuotteita itsepalvelumyymälästä.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Hahmoseurantajärjestelmä kertoo kaapinhallintajärjestelmälle, voiko kaapin oven lukituksen avata, ja kaapin oven sulkemisen jälkeen kaappi lukittuu uudelleen ja järjestelmä inventoi kaapissa jäljellä olevat tuotteet. Järjestelmä laskee inventoinnin perusteella kaapista ennen oven sulkemista asiakkaan ottamat tuotteet ja kirjaa ne käyntikertakohtaisen asiakastunnisteen virtuaaliseen ostoskoriin, jonka perusteella asiakkaan maksukortilta veloitetaan ostettujen tuotteiden loppusumma ja muodostetaan kuittirivit.

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Automaatti Salen järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti